آیا می دانید؟

آیا می دانید تنها غذائی که فاسد نمی شود عسل است؟

آیا می دانید مصرف عسل عمر را افزایش می دهد؟ مصرف عسل با پودر دارچین مانع پیری زودرس می شود.

آیا می دانید شلوغ ترین مکان دنیا، کندوی زنبور عسل است؟

آیا می دانید زنبور عسل ۵ چشم دارد؟ ۲ تا اصلی، در بغل سر و ۳ تا بر روی سرش.

آیا می دانید زنبور عسل ۲ معده دارد؟ یکی برای جمع آوری عسل و دیگری برای هضم غذا.

آیا می دانید زنبور بی نظمی را دوست ندارد؟ اگر جلوی کندوی آنها بایستید به شما حمله خواهند کرد.

آیا می دانید رنگ سفید برای زنبور عسل آرامش دهنده و رنگ قهوه ای ناراحت کننده است؟

آیا می دانید زنبور از بوی عرق بدش می آید و به کسی که بدنش بو دهد یا عطر زده باشد حمله می‌کند؟

آیا می دانید انسان عادی با خوردن ۲۰ نیش از زنبور عسل در آن واحد خواهد مرد؟

آیا می دانید بدن زنبور داران می‌تواند بیش از ۱۰۰ نیش زنبور عسل را تحمل کنند؟

آیا می دانید زنبورعسل خاصیت ثابت گلی دارد؟ یعنی تا وقتی که مشغول جمع آوری شهد یک گل است، روی سایر گل‌ها نمی‌نشیند. اگر چنین نبود گرده افشانی که موجب عمل لقاح در گیاهان میگردد صورت نمی گرفت.

آیا می دانید زنبور عسل برای تولید 400 گرم عسل دست کم باید معادل دو برابر محیط زمین را بپیماید؟

آیا می دانید یک زنبور ناگزیر است دو میلیون دفعه روی گل ها بنشیند تا بتواند یک لیوان عسل تولید کند؟

آیا می دانید برای تهیه یک کیلو عسل، زنبور باید شهد "20" میلیون گل را جمع و به کندو حمل کند؟

آیا می دانید زنبور عسل برای جمع آوری شهد گل ها حداکثر 4 تا 5 کیلومتر از کندو دور می شود؟

آیا می دانید هر عسل بستگی به نوع گلی که زنبور از آن استفاده می کند دیر یا زود شکرک می زند؟

آیا می دانید زنبور عسل به ازای خوردن 12 - 8 کیلوگرم عسل می تواند یک کیلوگرم موم خالص، ترشح کند؟

آیا می دانید زنبور عسل ملکه معمولا با 12 تا 20 شریک جنسی متعدد در عرض چند دقیقه جفت گیری می نماید؟

آیا می دانید زنبور ملکه 4 تا 7 سال و زنبوران کارگر 40 الی 60 روز عمر می کنند؟

آیا می دانید با پیشرفت علم هنوز برای دانشمندان ساختن عسل کشف نشده است؟

ارسال شده توسط گروه تولیدی عسل علم کوه در | 0 نظر | 2962 بار مشاهده شده